ZASADY ODBIORU ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM BIOODPADÓW,(ODPADÓW BIO ORAZ ODPADÓW ZIELONYCH) OD 2018 R.

Co to są odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów? 

Bioodpady, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 Ustawy o odpadach– to odpady ulegające biodegradacji z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność.

Odpady ulegające biodegradacji, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 10 Ustawy o odpadach – to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu i beztlenowemu przy udziale  mikroorganizmów. 

Do odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów zaliczamy: trawę, liście, rozdrobnione gałęzie, pozostałości roślinne, kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych, resztki żywności (bez mięsa), obierki z owoców i warzyw, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie.  

Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów należy: 

 • zagospodarowywać w przydomowych kompostownikach, 
 • przekazywać do odbiorcy odpadów komunalnych, 
 • przekazywać do stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), 
 • przekazywać do podmiotu uprawnionego na określonych przez niego zasadach. 

Więcej informacji na stronie www.goap.org.pl lub www.bioodpad.pl.

Na terenie jakich nieruchomości Związek odbiera Odpady BIO oraz Odpady zielone w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi? 

Odbiór Odpadów BIO oraz Odpadów zielonych realizowany jest na terenie nieruchomości zamieszkanych, niezamieszkanych, ROD i działek rekreacyjnych przez Firmy odbierające odpady komunalne świadczące usługi dla ZM „GOAP”. 

Kto zapewnia pojemniki do gromadzenia Odpadów BIO oraz Odpadów zielonych ? 

W przypadku chęci oddawania Odpadów BIO oraz Odpadów zielonych do Wykonawcy świadczącego usługi dla Związku właściciel nieruchomości musi samodzielnie wyposażyć nieruchomość w pojemniki  do gromadzenia ww. odpadów. Związek nie będzie zapewniał pojemników w ramach wnoszonej opłaty wynikającej ze składanej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W przypadku zadeklarowania nieselektywnej zbiórki odpadów właściciele nieruchomości, chcący mieć odbierane Odpady zielone muszą również wyposażyć swoją nieruchomość w pojemniki do odbioru tych odpadów. 

Ponadto, właściciel nieruchomości zobligowany jest utrzymywać pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

WAŻNE: Zbiórka Odpadów BIO oraz Odpadów Zielonych odbywa się tylko w systemie pojemnikowym!

WAŻNEZM „GOAP” rekomenduje, aby bioodpady wrzucać do pojemnika luzem, bądź w specjalnych workach biodegradowalnych. Gromadzenie ww. odpadów w workach foliowych, które nie ulegają biodegradacji nie jest dobrą praktyką. Odpad zanieczyszczony folią jest gorszej jakości, a w niektórych przypadkach nie nadaje się do dalszego przetworzenia. Ponadto odpady biodegradowalne kierowanedo Biokompostowni powinny zachować swoje właściwości, w związku z czym do ich gromadzenia rekomenduje się wykorzystywanie pojemników z rusztem, które dzięki systemowi napowietrzaniai parowania odcieków pozwalają uniknąć zagniwania odpadów, a tym samym ograniczają powstawanie ewentualnych odorów. Deponując odpady biodegradowalne w pojemniku, warto oddzielić je najpierw od foli, zaś zanieczyszczony po nich worek wrzucić do pojemnika przeznaczonego do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych.

 

Rozpoczęcie świadczenia Usługi odbioru Odpadów BIO oraz Odpadów zielonych przez Związek w ramach wnoszonej opłaty

W celu rozpoczęcia świadczenia usługi odbioru Odpadów BIO oraz Odpadów zielonych właściciel nieruchomości zobowiązany jest udostępnić pojemnik/i Wykonawcy w celu jego/ich oznakowania. Wystawanie nieoznakowanego pojemnika/ów po raz pierwszy w dacie odbioru zgodnie z harmonogramem będzie rozumiane jako wyrażenie zgody na oznakowanie pojemnika i włączenie go do systemu zbiórki Odpadów BIO oraz Odpadów zielonych.  

Odbiór Odpadów BIO, a także Odpadów zielonych będzie następował zgodnie z Harmonogramem.

Wielkości pojemników w zależności od rodzaju nieruchomości

W zależności od danego rodzaju nieruchomości obowiązujące akty prawa miejscowego wskazują dopuszczalne wielkości pojemników.

 • Nieruchomości zamieszkane jednorodzinne:
  Właściciel nieruchomości może wyposażyć swoją nieruchomość w pojemniki o pojemności od 120 l do 240 l, w zależności od potrzeb.
  WAŻNE: na terenie nieruchomości jednorodzinnych gromadzenie Odpadów BIO oraz Odpadów Zielonych odbywa w jednym pojemniku łącznie!
 • Nieruchomości zamieszkane wielorodzinne:
  Zarządca/Administrator nieruchomości zamieszkanej wielorodzinnej (np. Spółdzielnie mieszkaniowe, czy Wspólnoty mieszkaniowe) może wyposażyć nieruchomość:
  1. w pojemnik do gromadzenia Odpadów BIO o pojemności od 120 l do 1 100 l, w zależności od potrzeb. 
  2. w pojemnik do gromadzenia Odpadów zielonych o pojemności od 120 l  do 33 000 l, w zależności od potrzeb.

Aby dokonać wyliczenia ilości Odpadów zielonych, które będą odbierane przez Związek w ramach wnoszonej opłaty wynikającej ze składanej deklaracji, a tym samym pojemności pojemników w celu możliwości gromadzenia tych odpadów należy wziąć pod uwagę liczbę osób wskazanych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przyjęty w aktach prawa miejscowego normatyw wynoszący 20 l na mieszkańca/miesiąc (przy częstotliwości odbioru nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie). 

Wykonawca świadczący usługi dla Związku w ramach wnoszonej opłaty przez właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do odbioru Odpadów zielonych do ww. wskazanego limitu wynikającego z Uchwały w sprawie szczegółowego sposobu (…). 

WAŻNE: Odpady zielone wytworzone ponad limit winny być przekazywane przez właściciela nieruchomości za dodatkową opłatą podmiotom uprawnionym zgodnie z obowiązującym prawem miejscowym bądź bezpłatnie do funkcjonujących PSZOK na terenie Związku. 

 • Rodzinne Ogrody Działkowe:

  Rodzinne Ogrody Działowe można wyposażyć:
  1) w pojemnik do gromadzenia Odpadów BIO o pojemności od 120 l do 1 100 l.
  2) w pojemnik do gromadzenia Odpadów zielonych o pojemności od 240 l  do 33 000 l. 

  Aby dokonać wyliczenia ilości Odpadów zielonych, które będą odbierane przez Związek w ramach wnoszonej opłaty wynikającej ze składanej deklaracji, a tym samym pojemności pojemników w celu możliwości gromadzenia Odpadów zielonychnależy wziąć pod uwag ilość działek będących w zasobach ROD oraz  normatyw wynoszący 60 l na działkę na miesiąc (przy częstotliwości odbioru nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie). 

  Wykonawca świadczący usługi dla Związku w ramach wnoszonej opłaty przez właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do odbioru Odpadów zielonych do ww. wskazanego limitu wynikającego z Uchwały  w sprawie szczegółowego sposobu (…). 

  WAŻNE: Odpady zielone wytworzone ponad limit winny być przekazywane przez właściciela nieruchomości za dodatkową opłatą podmiotom uprawnionym zgodnie z obowiązującym prawem miejscowym bądź bezpłatnie do funkcjonujących PSZOK na terenie Związku (z uwzględnieniem rocznego limitu ilości oddawanych Odpadów zielonych, który wynosi 24 worki o pojemności 120 l na działkę).

 • Działki rekreacyjne

  Działki rekreacyjne można wyposażyć:
  1) w pojemnik do gromadzenia Odpadów BIO o pojemności od 120 l do 240 l.
  2) w pojemnik do gromadzenia Odpadów zielonych o pojemności od 120 l  do 240 l. 

  Aby dokonać wyliczenia ilości Odpadów zielonych, które będą odbierane przez Związek w ramach wnoszonej opłaty wynikającej ze składanej deklaracji, a tym samym pojemności pojemników w celu możliwości gromadzenia Odpadów zielonychnależy wziąć pod uwagę normatyw wynoszący 480 l na miesiąc. 

  Wykonawca świadczący usługi dla Związku w ramach wnoszonej opłaty przez właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do odbioru Odpadów zielonych do ww. wskazanego limitu wynikającego z Uchwały w sprawie szczegółowego sposobu (…). 

  WAŻNE: Odpady zielone wytworzone ponad limit winny być przekazywane przez właściciela nieruchomości za dodatkową opłatą podmiotom uprawnionym zgodnie z obowiązującym prawem miejscowym bądź bezpłatnie do funkcjonujących PSZOK na terenie Związku (z uwzględnieniem rocznego limitu ilości oddawanych Odpadów zielonych, który wynosi 24 worki o pojemności 120 l na działkę). 
 • Nieruchomości niezamieszkane:

  Właściciel może wyposażyć nieruchomość w pojemniki o pojemności od 120 l do 1 100 l, w zależności od potrzeb. 

  Należy pamiętać, że odbiór Odpadów zielonychw ramach wnoszonej opłaty z deklaracji odbywa się w systemie pojemnikowym w ilości odpowiadającej pojemnikowi o największej pojemności, zgodnie ze złożoną deklaracją, jednak nie więcej niż 2 200 l na miesiąc(przy częstotliwości odbioru nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie)

  Wykonawca świadczący usługi dla Związku w ramach wnoszonej opłaty przez właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do odbioru Odpadów zielonych do ww. wskazanego limitu. 

  WAŻNE: Odpady zielone wytworzone ponad limit winny być przekazywane przez właściciela nieruchomości za dodatkową opłatą podmiotom uprawnionym zgodnie z obowiązującym prawem miejscowym bądź  do funkcjonujących PSZOK na terenie Związku. 

Jakie normy powinien spełniać pojemnik na Odpady BIO? 

Pojemnik do gromadzenia Odpadów BIO powinien:  

 • obowiązkowo odpowiadać polskim normom – EN 840-1, E-840-2, E840-3,
 • posiadać atest PZH o braku negatywnego wpływu na użytkowników,
 • obowiązkowo być w kolorze brązowym np. RAL 8002, 8024, 8025,
 • być wykonany z tworzywa HD-PE, odpornego na działanie promieniowania UV, niskich i wysokich temperatur, uszkodzenia mechaniczne itp.,
 • posiadać zintegrowane drugie dno w postaci kratki – rusztu trwale złączonego z pojemnikiem w celu odsączenia odcieku z pojemnika; ruszt powinien być uchylny, a elementy mocowania rusztu nie powinny wymagać interwencji użytkowników, ani obsługi podczas normalnej eksploatacji, jak również mycia pojemników. Ruszt musi być tak zamocowany, aby nie wypadał przy wysypywaniu, ani myciu, a jednocześnie jego wychylenie ma umożliwić umycie spodniej części rusztu. Ruszt musi posiadać minimum 4 nóżki opierające się o dno pojemnika,
 • posiadać otwory wentylacyjne po bokach (o średnicy nie mniejszej niż 4 mm i nie większej niż 6 mm) równomiernie na całej powierzchni z wyłączeniem misy odciekowej,
 • obowiązkowo umożliwiać poprzez swoją konstrukcję (zaczep/obrzeże) ich opróżnianie przy użyciu grzebieniowego, obrotowego, bramowego lub hakowego mechanizmu załadowczego pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów,
 • wyglądać estetycznie, być trwale zamykany i czytelnie oznakowany,
 • zapewnić możliwość montażu naklejki oraz transpondera (chipa), tj. w okolicy miejsca na uchwyt grzebieniowy śmieciarki powinno być zlokalizowane gniazdo na transponder o wymiarze 15 mm i 30 mm średnicy,
 • posiadać koła wykonane z pełnej opony gumowej lub z tworzywa sztucznego, osadzone na osi stalowej,
 • zapewniać gwarancję bezpieczeństwa dla pracowników/odbiorcy odpadów komunalnych, podczas opróżniania i dla osób gromadzących odpady, gwarancję długotrwałego użytkowania, a także dostosowane do pojazdów odbierających odpady,
 • być domykany (posiadać odpowiednią klapę) w celu zabezpieczenia przed dostępem wód opadowych,
 • klapa powinna posiadać dystanse umożliwiające wentylowanie zawartości.  

Przykładowy pojemnik do gromadzenia Odpadów BIO – 240 l. 

BIO pojemnik 240 2 BIO pojemnik 240 4BIO pojemnik 240 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA: 
Rekomenduje się wykorzystywanie pojemników z rusztem, dedykowanych do gromadzenia Odpadów BIO, które dzięki systemowi napowietrzania i parowania odcieków pozwalają uniknąć zagniwania odpadów, a tym samym ograniczają powstawanie ewentualnych odorów. Warto pamiętać, iż istnieje ryzyko, że w przyszłości przepisy prawne wymuszą korzystnie z takich specjalnych pojemników. Zatem zakup pojemnika wentylowanego będzie oznaczał jednorazowy wydatek dla mieszkańca. 

Ważne jest, aby pojemniki posiadały gniazdo na transponder (chip) umiejscowiony po lewej stronie (patrząc na pojemnik od przodu).

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest udostępnić Wykonawcy świadczącemu usługę odbioru odpadów pojemnik przeznaczony do gromadzenia Odpadów BIO celem jego oznakowania (naklejką oraz transponderem, tzw. chipem). 

Ponadto, w przypadku wymiany pojemnika na Odpady BIO przez właściciela nieruchomości, koniecznym jest zgłoszenie tego faktu do Związku w celu zlecenia Wykonawcy odpowiedzialnemu za odbiór odpadów oznakowania „nowego” pojemnika odpowiednio chipem oraz naklejką. Tak samo należy postępować w przypadku pojemników na Odpady zielone.

WAŻNE: Udostępnienie pojemnika celem oznakowania jest warunkiem niezbędnym do realizacji usługi przez Związek za pośrednictwem Wykonawcy. Wykonawca nie będzie odbierał odpadów, jeżeli pojemnik nie będzie oznaczony chipem oraz naklejką identyfikującą dany odpad. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wyrazi zgody na oznakowanie pojemnika, Wykonawca nie odbiera Odpadów BIO i jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania informacji do Związku.

Jakie stosować pojemniki do zbiórki Odpadów Zielonych? 

W przypadku stosowania pojemności pojemników od 120-240 l do gromadzenia Odpadów zielonych, wskazanym jest aby posiadały one parametry określone dla pojemników do gromadzenia Odpadów BIO (opisane powyżej). 

W przypadku zastosowania pojemników/kontenerów o większej pojemności – do 33.000 l dla gromadzenia Odpadów Zielonych, pojemniki powinny spełniać następujące wymagania:

 • odpowiadać polskim normom,
 • być w kolorze brązowym, 
 • być wykonany z materiału odpornego na działanie niskich i wysokich temperatur, uszkodzenia mechaniczne itp., 
 • umożliwiać poprzez swoją konstrukcję ich opróżnianie pojazdem Wykonawcy, 
 • wyglądać estetycznie, 
 • zapewniać możliwość montażu naklejki oraz transpondera (chipa), 
 • posiadać koła z pełną oponą gumową, osadzone na osi stalowej (dot. pojemników do 1.100 l),
 • być zabezpieczony przed dostępem wód opadowych.

Jak wyglądają naklejki informacyjne do oznakowania pojemników do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji, tj. Odpadów BIO oraz Odpadów Zielonych?

Nieruchomości zamieszkane jednorodzinne – jedna naklejka, ponieważ odpady BIO i Odpady zielone należy gromadzić łącznie w jednym pojemniku 

 BIO jednorodzinne
 

Nieruchomości zamieszkane wielorodzinne oraz Nieruchomości niezamieszkane, ROD i działki rekreacyjne – dwie naklejki, ponieważ odpady BIO i Odpady zielone należy gromadzić osobno, w dwóch oddzielnych pojemnikach

BIO wielorodzinne1 BIO wielorodzinne2
 

Gdzie zaopatrzyć się w pojemniki na Odpady BIO lub w pojemniki na Odpady zielone? 

Na naszym rynku działa wiele przedsiębiorstw specjalizujących się w sprzedaży pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych, w tym Odpadów BIO oraz Odpadów zielonych, również Firmy odbierające odpady komunalne. Pojemniki dostarczane przez te firmy powinny odpowiadać polskim normom oraz być przystosowane pod względem jakościowym do zbierania danej frakcji odpadów. 

Jak często Odpady BIO i Odpady zielone są odbierane z nieruchomości?

Nieruchomości zamieszkane jednorodzinne

Odbiór Odpadów BIO łącznie z Odpadami zielonymi z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej Wykonawca będzie realizował:

 • w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada – nie rzadziej niż raz w tygodniu,
 • w okresie od 1 grudnia do 31 marca – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

Nieruchomości zamieszkane wielorodzinne

Odbiór Odpadów BIO z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej Wykonawca będzie realizował:

 • nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu w okresie od 15 maja do 15 września,
 • nie rzadziej niż raz w tygodniu w okresie od 16 września do 14 maja,

Odbiór Odpadów zielonych będących odpadami ulegającymi biodegradacji obywa się z częstotliwością:

 • nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada

Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Odbiór Odpadów BIO z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Wykonawca będzie realizował:

 • nie rzadziej niż raz na tydzień.

Odbiór Odpadów zielonych będących odpadami ulegającymi biodegradacji obywa się od 1 kwietnia do 30 listopada z częstotliwością:

 • nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

Rodzinne Ogrody Działkowe:

Odbiór Odpadów BIO z terenu ROD Wykonawca będzie realizował:

 • nie rzadziej niż raz na tydzień w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada. 

Odbiór odpadów zielonych obywa się z częstotliwością: 

 • nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada. 

Działki rekreacyjne:

Odbiór Odpadów BIO z terenu działek rekreacyjnych Wykonawca będzie realizował:

 • nie rzadziej niż raz na tydzień w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada. 

Odbiór Odpadów zielonych z terenu działek rekreacyjnych Wykonawca będzie realizował:

 • nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada. 

Nieruchomości niezamieszkane: 

Odbiór Odpadów BIO z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Wykonawca będzie realizował:

 • nie rzadziej niż raz na tydzień. 

Odbiór Odpadów zielonychobywa się od 1 kwietnia do 30 listopada z częstotliwością: 

 • nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

Jakie odpady należy wrzucać do pojemników na Odpady BIO oraz do pojemników na Odpady zielone i jak je gromadzić?

Nieruchomości zamieszkane jednorodzinne 

Należy wrzucać:  trawę, liście, rozdrobnione gałęzie, pozostałości roślinne, kwiaty, resztki kwiatów ciętych  i doniczkowych, resztki żywności (bez mięsa), obierki z owoców i warzyw, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie

Nie wrzucamy: mięsa, kości i odchodów zwierząt, ziemi, kamieni, popiołu.

W pojemnikach gromadzimy łącznie Odpady BIO oraz Odpady zielone.

Nieruchomości zamieszkane wielorodzinne oraz Nieruchomości niezamieszkane:

Do pojemników przeznaczonych do gromadzenia Odpadów BIO:

Należy wrzucać: kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych, resztki żywności (bez mięsa), obierki z owoców  i warzyw, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie

Nie wrzucamy: mięsa, kości i odchodów zwierząt, ziemi, kamieni, popiołu

 

Do pojemników przeznaczonych do gromadzenia Odpadów zielonych:

Należy wrzucać:  trawę, liście, rozdrobnione gałęzie, pozostałości roślinne

Nie wrzucamy: mięsa, kości i odchodów zwierząt, ziemi, kamieni, popiołu

W pojemnikach gromadzimy osobno Odpady BIO oraz Odpady zielone.

WAŻNE: do pojemników nie wrzucamy choinek, tzw. „drzewek świątecznych”. Odpady te traktowane są przez Związek jako odpady problemowe, a ich odbiór odbywa się jeden raz w miesiącu styczniu i jeden raz w miesiącu lutym, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych. Preferowanym jest wystawianie choinek w całości, koniecznie bez doniczek czy stojaków choinkowych). WYKONAWCA będzie realizował odbiór drzewek świątecznych wyłącznie z terenu Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

 

Zasady postępowania w przypadku nieprawidłowego gromadzenia Odpadów BIO i Odpadów zielonych

W przypadku deklarowania selektywnego gromadzenie odpadów:
Jeżeli w pojemniku do gromadzenia Odpadów BIO lub w pojemniku do gromadzenia Odpadów zielonych znajdują się zmieszane odpady komunalne lub odpady komunalne zbierane w sposób selektywny (papier, metale i  tworzywa sztuczne, szkło) to WYKONAWCA odbiera odpady w terminach dla zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych zgodnie z Harmonogramem, pozostawiając naklejkę „GROMADZENIE ODPADÓW NIEZGODNIE Z REGULAMINEM”

W przypadku, gdy Odpady BIO lub Odpady zielone znajdują się poza pojemnikiem lub w workach obok pojemnika Firma realizująca usługę nie będzie odbierać tych odpadów oraz informuje o tym fakcie Związek. Firma dokonuje odbioru ww. odpadów wyłącznie z pojemników, więc właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do przesypania odpadów do dedykowanego pojemnika. W takim wypadku odbiór Odpadów BIO bądź Odpadów zielonych nastąpi w kolejnym terminie przewidzianym dla zbiórki tych odpadów. 

W przypadku deklarowania nieselektywnego gromadzenie odpadów:
Jeżeli w pojemniku do gromadzenia Odpadów BIO lub w pojemniku do gromadzenia Odpadów zielonych znajdują się zmieszane odpady komunalne lub odpady komunalne zbierane w sposób selektywny (papier, metale i  tworzywa sztuczne, szkło) to WYKONAWCA odbiera odpady w terminach dla zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych zgodnie z Harmonogramem, pozostawiając naklejkę 

W przypadku kiedy ww. pojemnikach znajdują się odpady problemowe lub inne odpady nie objęte usługą, np. odpady budowalne czy rozbiórkowe, Wykonawca nie odbiera tych odpadów pozostawiając naklejkę: „GROMADZENIE ODPADÓW NIEZGODNIE Z REGULAMINEM”na pojemniku oraz informuje o tym fakcie Związek. W takim wypadku odbiór odpadów następuje w następnym terminie wynikającym z harmonogramu po usunięciu z pojemnika odpadów niewłaściwych przez właściciela nieruchomości.

W przypadku, gdy Odpady BIO bądź Odpady zielone znajdują się poza pojemnikiem lub w workach obok pojemnika Firma realizująca usługę nie będzie odbierać tych odpadów oraz informuje o tym fakcie Związek. Firma dokonuje odbioru ww. odpadów wyłącznie z pojemników, więc właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do przesypania odpadów do dedykowanych pojemników. W takim wypadku odbiór Odpadów BIO lub Odpadów zielonych nastąpi w kolejnym terminie przewidzianym dla zbiórki tych odpadów. 

Jak przygotować Odpady BIO oraz Odpady zielone do odbioru? 

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest wystawić przed nieruchomość pojemnik do gromadzenia odpadów komunalnych w dniu odbioru odpadów, zgodnie z Harmonogramem do godz. 6:00. 

W przypadku, gdy miejsce gromadzenia odpadów zlokalizowane jest przy granicy administracyjnej działki ze swobodnym dostępem od strony ulicy lub chodnika (np. altanka w osi ogrodzenia, bez konieczności wstępu na teren nieruchomości), właściciel nieruchomości nie ma obowiązku wystawiania przed nieruchomość pojemników do gromadzenia Odpadów BIO bądź Odpadów zielonych. 

W przypadku nieruchomości, z których odbiór odpadów odbywa się bezpośrednio z miejsca gromadzenia odpadów, właściciel nieruchomości zobowiązany jest zapewnić do niego dostęp dla pojazdów lub pracowników odbiorcy odpadów komunalnych. 

Jak można zagospodarować Odpady BIO w inny sposób?  

Kompostownik:

W przypadku zabudowy jednorodzinnej, właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika. Dopuszcza się również prowadzenie kompostowników na terenie rodzinnych ogrodów działkowych na podstawie odrębnych przepisów prawnych. 

Prowadzenie kompostownika właściciel nieruchomości powinien zgłosić w ciągu miesiąca od momentu rozpoczęcia jego użytkowania do Związku, poprzez złożenie odrębnego oświadczenia, którego wzór zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu

W przypadku rezygnacji z prowadzenia przydomowego kompostownika, właściciel nieruchomości powinien poinformować Związek w ciągu miesiąca o zmianie dotychczasowego sposobu zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów poprzez złożenie odrębnego oświadczenia, którego wzór zawiera Załącznik nr 2 do Regulaminu

Warto podkreślić, iż wykorzystywanie kompostu, jako ekologicznego nawozu nie tylko sprzyja środowisku, ale jest bardzo tanim zamiennikiem chemicznych nawozów. 

Na rynku dostępne są różnego rodzaju gotowe kompostowniki, zarówno drewniane, jak i plastikowe. Kompostownik można także wykonać samodzielnie. Należy odpowiednio ułożyć poszczególne warstwy, tj.:

 • około 20 cm połamanych gałęzi, 
 • zeszłoroczny kompost, ziemia ogrodowa, słoma i torf, 
 • składniki organiczne, m. in.: skoszona trawa, nadziemne części i resztki roślin, fusy z kawy 
  i herbaty, odpadki kuchenne, np. obierki po warzywach i owocach, skorupki jaj, 
 • liście i torf w celu stworzenia warstwy okrywającej. 

Powyższe warstwy układa się przemiennie, tylko ostatnia, tj. warstwa okrywająca służy zabezpieczeniu materiału kompostowanego. Stworzony kompostownik powinien stać w zacienionym miejscu 
(nie należy dopuścić do przesuszenia materiału w kompostowniku). Po około 9 miesiącach powinien powstać odżywczy kompost. 

PSZOK:

Odpady zielone właściciel nieruchomości może oddawać przez cały rok również do Stacjonarnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). 

Akty prawa miejscowego regulujące ww. wytyczne

 • Regulamin utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”
 • Uchwała w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.