ZM GOAP przypomina, że zgodnie z Regulaminem Puntów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpady na PSZOK mogą być dostarczane tylko pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego "dopuszczalna masa całkowita oznacza maksymalną dopuszczalną roboczą masę pojazdu z pełnym ładunkiem".