Nowe przepisy dają właścicielowi nieruchomości niezamieszkanej możliwość wyboru, czy jego nieruchomość znajdzie się w zorganizowanym przez ZM GOAP systemie gospodarki odpadami. Podjęcie decyzji w tym zakresie będzie determinowało dalsze kroki:

Przystąpienie do systemu zorganizowanego przez ZM GOAP:

 • Zgoda na przystąpienie właściciela nieruchomości niezamieszkanej do zorganizowanego przez Związek systemu odbioru odpadów komunalnych następuje dobrowolnie przez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie https://www.goap.org.pl/gospodarka-odpadami/zmiana-systemu-od-1-września-2020/183-nieruchomości-niezamieszkane
 • Właściciele nieruchomości niezamieszkanych, którzy przekażą do Związku oświadczenie dotyczące chęci przystąpienia do zorganizowanego przez Związek systemu gospodarowania odpadami komunalnymi powinni:
  • złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • wskazać (w deklaracji) liczbę pojemników i warianty częstotliwości dotyczące odbioru dotyczące poszczególnych frakcji odpadów,
  • wyposażyć nieruchomość w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych na nieruchomości.  

Nieprzystąpienie do systemu zorganizowanego przez ZM GOAP:

 • Właściciele nieruchomości niezamieszkanych którzy nie przekażą do Związku swojej zgody na przystąpienie do zorganizowanego systemu gospodarowania odpadami, powinni:
  • zawrzeć umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne (wpisanymi do RDR),
  • wyposażyć nieruchomość w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych na nieruchomości, 
  • dostosować zawarte umowy do zasad utrzymania czystości i porządku wyrażonych w znowelizowanym Regulaminie utrzymania czystości i porządku w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tych regulaminów albo ich zmiany.  

Szczegółowe informacje w ww. kwestii znaleźć można na naszej stronie internetowejwww.goap.org.pl w zakładce Gospodarka odpadami   Zmiana systemu od 1 września 2020 r.