Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, Miasto i Gmina Swarzędz oraz Gmina Czerwonak podpisały 30 maja Listy Intencyjne dotyczące współpracy w zakresie kontroli nieruchomości.

Zgodnie z ich postanowieniami Zespół Kontroli ZM GOAP oraz Strażnicy Miejscy/Gminni będą prowadzić wspólne kontrole na terenie Gminy Swarzędz i Gminy Czerwonak w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 🗑♻️🚮

Kontrolerzy ustalą czy złożono deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i czy deklarowana selektywna zbiórka odpadów jest prowadzona poprawnie. Sprawdzą też, czy na terenie nieruchomości znajdują się pojemniki do gromadzenia odpadów, w tym pojemniki do odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. 🌱🌿🥕🍌

Kontrole będą prowadzone przez zespoły składające się z jednego strażnika miejskiego/gminnego i jednego pracownika Zespołu Kontroli ZM GOAP, będą cykliczne i obejmą swoimi działaniami obszar całej Gminy Swarzędz i Gminy Czerwonak.

Podpisanie Listów Intencyjnych ma na celu, niezależnie od obecnie prowadzonych wspólnych kontroli doraźnych, wznowienie kontroli cyklicznych, które pozwolą na szerszą skalę weryfikować poprawność prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi.

Celem kontroli jest również edukacja mieszkańców w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi i przybliżenie zasad m. in. prowadzenia prawidłowej segregacji odpadów czy postępowania z odpadami problemowymi. 👩‍🏫👨‍💼