Aktualności

Zarząd Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” ogłasza konsultacje społeczne (16.12.2019 r. – 31.01.2020 r.)

Przedmiot: 

Przedmiotem konsultacji społecznych będą projekty aktów prawa miejscowego:

  • Regulamin utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" tzw. Regulamin (Projekt regulaminu do konsultacji [PDF 732kB])
  • Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi tzw. Uchwała szczegółowa (Projekt uchwały szczegółowej do konsultacji [PDF 500kB])

ZM GOAP przypomina, że Firma ElektroEko z dniem 30 września 2019 roku zaprzestała świadczenia dodatkowych usług bezpłatnego odbioru od mieszkańców zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ⚠️
Jeśli chcesz się pozbyć starej pralki, lodówki czy zmywarki pamiętaj, że zużyty sprzęt, pochodzący z gospodarstw domowych można przekazywać do:

  • odbiorcy odpadów w terminach określonych w Harmonogramie
  • PSZOK-ów
  • wyspecjalizowanych punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  • podmiotu uprawnionego do zbiórki ZSEE
  • punktów sprzedaży detalicznej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju
  • punktów serwisowych, gdy naprawa sprzętu jest niemożliwa lub nieopłacalna.

ZM GOAP informuje, że w dniu 13 grudnia br. Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wymienione poniżej będą nieczynne w godz. od 11.30 do 15:00.:
PSZOK - Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 284
PSZOK - Poznań, ul. Wrzesińska 12
PSZOK - Suchy Las, ul. Meteorytowa 1


Przerwa wynika z prac serwisowo - technicznych
Przepraszamy za utrudnienia!


Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" informuje, że zgodnie z art. 49 ustawy o odpadach Organem właściwym do prowadzenia Rejestru BDO (Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami) jest Marszałek województwa. W związku z powyższym wszystkie pytania dotyczące obowiązku wpisu, sposobu składania wniosków prosimy kierować do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Wszelkie informacje dotyczące BDO można znaleźć również na stronie Interentowej https://bdo.mos.gov.pl/

6 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. ZM GOAP w ciągu 12 miesięcy jest zobowiązany do dostosowania aktów prawa miejscowego do zapisów ustawy. W związku z powyższym rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyczące nowelizacji Regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” oraz Uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.