Aktualności

W dniu 29 listopada br. Zarząd Związku podpisał Porozumienia z obecnymi Wykonawcami usługi odbioru odpadów komunalnych, na mocy których określono datę oraz warunki wcześniejszego zakończenia obowiązywania umów.

Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" prezentuje poniżej materiał wstępny - Projekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” oraz Uchwały w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które staną się podstawą zaplanowanych konsultacji społecznych. O rozpoczęciu konsultacji ZM GOAP poinformuje po podjęciu stosownej uchwały w tym zakresie przez Zgromadzenie Związku.

Projekt regulaminu do konsultacji [PDF 730kB]

Projekt uchwały szczegółowej do konsultacji [PDF 500kB]

6 września weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. ZM GOAP w ciągu 12 miesięcy  jest zobowiązany do dostosowania aktów prawa miejscowego do zapisów ustawy.

ZMIANY USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH – NOWE ZASADY ODBIERANIA ODPADÓW OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKANYCH.

Podczas Gali Kongresu Envicon Environment w Poznaniu ogłoszono wyniki Konkursu Puchar Recyklingu.