Aktualności

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” przypomina, że zgodnie
z obowiązującym prawem miejscowym odbiór odpadów biodegradowalnych ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów odbywa się wyłącznie w systemie pojemnikowym.
ZM GOAP rekomenduje, aby bioodpady wrzucać do pojemnika luzem, bądź w specjalnych workach biodegradowalnych. Gromadzenie ww. odpadów w workach foliowych, które nie ulegają biodegradacji nie jest dobrą praktyką. Odpad zanieczyszczony folią jest gorszej jakości, a w niektórych przypadkach nie nadaje się do dalszego przetworzenia.

Zgromadzenie Związku Międzygminnego GOAP przyjęło uchwałę w sprawie zmiany stawek opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Proporcjonalnie więcej zapłacą lokatorzy, którzy do tej pory nie segregowali śmieci. Za taką decyzją było 14 członków ZZM GOAP, 2 wstrzymało się od głosu.

Szanowni Państwo! W związku ze zbliżającym się odbiorem drzewek świątecznych z terenu nieruchomości zamieszkałych, ZM GOAP informuje, że odbiorowi podlegają tylko drzewa żywe, której należy wystawiać przed teren nieruchomości (nieruchomości jednorodzinne) lub przy miejscu gromadzenia odpadów (zabudowa wielorodzinna). Przypominamy, że wystawione drzewka świąteczne muszą być pozbawione ziemi i doniczki. Te należy przekazywać w ramach odpadów komunalnych w odpowiednim pojemniku lub worku. Choinki w doniczce oraz z ziemią nie zostaną odebrane. Świąteczne drzewko można też wrzucić
do pojemników na odpady biodegradowalne (dla nieruchomości wielorodzinnych pojemnika na odpady zielone), jednakże koniecznie trzeba je rozdrobnić

Zgodnie z zapisami § 7 ust. 6 oraz § 8 ust. 7 Uchwały Nr XXXV/208/2017 z dnia 20.12.2017 r.w sprawie: przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (dalej: Regulamin) dopuszcza się stosowanie pojemników podziemnych do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów zbieranych w sposób selektywny (tj. papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów) o pojemności od 1 300 l do 5 000 l, jednakże właściciel na własny koszt musi wyposażyć nieruchomość w takie urządzania i zapewnić ich utrzymanie w należytym stanie technicznym
i sanitarnym.

Związek Międzygminny "GOAP" przypomina, że w miesiącach styczeń i luty prowadzona jest zbiórka odpadów ulegających biodegradacji - drzewek świątecznych. Odpady te odbierane są tylko z nieruchomości zamieszkanych w terminach zgodnych z harmonogramem odbioru odpadów dla danej nieruchomości. Choinki należy pozostawiać przed nieruchomością (zabudowa jednorodzinna) lub przy/w miejscu gromadzenia odpadów (zabudowa wielorodzinna) w terminach wskazanych w harmonogramie. Choinki odbierane są raz w miesiącu styczniu, raz w miesiącu lutym. Pamiętajmy, że choinki powinny być bez ziemi i doniczek. Odbiór choinek realizowany jest w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.