Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek wyznaczenia miejsca gromadzenia odpadów (MGO), a także dbania, by nie zalegały tam odpady, które nie są odbierane w ramach ponoszonej opłaty.  

Aby ułatwić spółdzielcom i zarządcom nieruchomości utrzymanie porządku w altanach śmietnikowych oraz podniesienie jakości selektywnej zbiórki, Związek opracował Wzór tablicy informacyjnej dot. obowiązujących zasad selektywnego zbierania odpadów.  

Zalecamy, żeby taką tablicę umieścić w miejscu widocznym dla mieszkańców, najlepiej przy wejściu do altany śmietnikowej.  

Poniżej wzór tablicy do pobrania oraz wskazówki w zakresie wydruku i zamieszczenia tablicy. 

Zalecenia ZM GOAP [PDF 285kB]

Wzór tablicy do oznakowania MGO - pion [PDF 3,86MB]

Wzór tablicy do oznakowania MGO - poziom [PDF 3,87MB]