Dnia 15 września br. ZM GOAP wystosował wezwania do należytego wykonania Umów dotyczących odbioru i transportu odpadów komunalnych do firmy: REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o. w zakresie realizacji usługi na sektorze II (Poznań Jeżyce) i III (Poznań Piątkowo – Morasko – Umultowo – Kiekrz – Krzyżowniki – Strzeszyn) oraz FBSerwis S.A. w zakresie realizacji usługi na sektorze XII (Swarzędz). 

W wystosowanych do Wykonawców wezwaniach, ZM GOAP zobligował firmy do wykonania Umów w sposób zgodny z ich postanowieniami oraz do usunięcia naruszeń dotyczących:  

  • braku terminowej realizacji odbioru odpadów komunalnych, 
  • braku terminowego dostarczania pojemników/worków do gromadzenia odpadów komunalnych,  
  • braku przekazania właścicielom nieruchomości objętych działalnością Związku Harmonogramów odbioru odpadów komunalnych w wersji papierowej,  
  • nieuwzględnienia w Harmonogramach obowiązkowej selektywnej zbiórki odpadów,   
  • braku dostarczenia pakietów startowych właścicielom nieruchomości zamieszkanych i rekreacyjnych objętych workowym systemem zbiórki odpadów, a także właścicielom nieruchomości niezamieszkanych deklarujących workowy systemem zbiórki.  

Na usunięcie ww. uchybień Wykonawcy mają czas do 25 września br.