UWAGA! Na indywidualne konta bankowe należy wpłacać opłatę za odpady do końca grudnia 2021 r. Od 1 stycznia 2022r. każdy właściciel nieruchomości będzie uiszczał opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów na konto bankowe wskazane przez gminę/miasto, w której złożył deklarację, a mieszkańcy gminy Buk do ZM „SELEKT”.
Dowiedz się więcej 

 

TERMINY PŁATNOŚCI (UCHWAŁA NR LII/268/2020 ZGROMADZENIA ZM GOAP z dnia 17 lutego 2020 r.)

Uwaga! Od dnia 1 stycznia 2021 roku zmianie ulegają numery indywidualnych rachunków bankowych (kont). Zmiany dotyczą wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych (np. domów jednorodzinnych, spółdzielni, wspólnot, ROD-ów, firm, szkół, biur itp.). Od 1 stycznia 2021 roku wszystkie należności należy uiszczać na nowe numery kont. Do dnia 31 grudnia 2020 roku działają dotychczasowe numery rachunków bankowych.

Skąd uzyskać informacje o swoim, indywidualnym numerze konta?

  • z zawiadomień oraz pism dot. zmiany indywidualnego nr konta wysłanych pocztą
  • z Indywidualnego Profilu Klienta ZM GOAP (IPK)
  • z poniższej wyszukiwarki (kliknięcie w obraz spowoduje przekierowanie do strony https://wywozik.pl/konta-bankowe/goap):

Sprawdź numer konta

Więcej informacji o zmianie numeru konta bankowego oraz IPK:
pdfZmiana numeru konta bankowego237 KB
pdfInformacja o Indywidualnym Profilu Klienta (IPK)320 KB

Mieszkańcy gmin znajdujących się na terenie Związku Międzygminnego GOAP uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie złożonych deklaracji do 15 dnia każdego miesiąca na indywidualny numer konta bankowego, za pośrednictwem płatności elektronicznej lub przekazem pocztowym.

Opłata ryczałtowa za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, uiszczana jest przez podmioty do tego zobowiązane bez wezwania, z góry, jednorazowo, w terminie do dnia 15 czerwca danego roku.

Dokonując wpłaty na konto prosimy o podanie następujących informacji:
nazwa odbiorcy: ZM GOAP, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań
nr rachunku odbiorcy: numer konta bankowego, indywidualnego dla każdego płatnika
kwota: należy wpisać kwotę obliczoną na podstawie złożonej/złożonych deklaracji
nazwa zleceniodawcy/płatnika: imię, nazwisko lub pełna nazwa firmy, adres płatnika
tytuł: "opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące (w tym miejscu należy podać za jakie miesiące uiszczana jest opłata)". 

Jeżeli płatności za właściwego płatnika dokonuje osoba trzecia, tzw. "wyręczyciel", w tytule przelewu powinny znaleźć się również dane osoby zobowiązanej lub nazwa firmy zobowiązanej do płatności. 

Jednym przelewem można dokonać zbiorczej płatności za wszystkie nieruchomości dla których złożono deklaracje, należy wtedy w tytule przelewu dodać adresy nieruchomości, których dotyczy przelew/przekaz.

Szanowni Mieszkańcy! W przypadku, jeśli pomimo złożenia pierwszej deklaracji nie otrzymaliście Państwo listownie indywidualnego numeru konta, konieczne jest niezwłoczne skontaktowanie się z Biurem Obsługi Klienta. 

WAŻNE! Brak wniesienia opłaty w wyznaczonym przepisami terminie będzie skutkowało otrzymaniem upomnienia, którego koszt wynosi 11,60 zł, a w przypadku dalszego nie dotrzymywania terminów płatności - wszczęciem postępowania egzekucyjnego.