WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCEGO ZALEGŁOŚĆ

Wniosek do pobrania tutaj.

Do wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatą za gospodarowanie odpadami należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 21,00 zł, którą należy przekazać na konto:

URZĄD MIASTA POZNANIA
Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

Zaświadczenie jest wydawane w ciągu 7 dni. Na postanowienie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem organu wydającego zaświadczenie.

WNIOSEK O DOSTĘP DO INDYWIDUALNEGO PROFILU KLIENTA

Klucz rejestracyjny do indywidualnego profilu klienta (IPK) na platformie e-BOK można otrzymać na podstawie wniosku złożonego listownie lub w wybranym biurze obsługi klienta. Wnioskodawca otrzymuje na wskazany we wniosku adres mailowy indywidualny klucz rejestracyjny do IPK. Warunkiem przesłania klucza rejestracyjnego jest prawidłowe wypełnienie wniosku oraz zgodność danych wskazanych we wniosku z danymi wskazanymi w deklaracji.

Wniosek do pobrania tutaj.

Przykład wypełnienia wniosku:

wniosek ipk

WNIOSEK O WYDANIE POŚWIADCZONEJ ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM KOPII DEKLARACJI

W celu uzyskania poświadczonej za zgodność kopii deklaracji należy zwrócić się z pisemnym wnioskiem o jej wydanie oraz przedłożyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 5,00 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy na dane:

URZĄD MIASTA POZNANIA
Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
PKO Bank Polski S.A.
94 1020 4027 0000 1602 1262 0763

WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI W SPŁACIE ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODROWANIE  ODPADAMI KOMUNALNYMI

Mieszkańcy gmin znajdujących się na terenie Związku Międzygminnego GOAP mogą ubiegać się o udzielenie ulgi w spłacie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zwrócić się na podstawie art. 67a § 1 ustawy Ordynacja Podatkowa w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym o:

 • odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty; 
 • odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek; 
 • umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej. 

Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa. 

Udzielanie ulg na wniosek zobowiązanego możliwe jest w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym i podejmowane jest w ramach uznania administracyjnego. 

Wniesienie wniosku o udzielenie ulgi w spłacie należności nie wstrzymuje wszczęcia lub prowadzenia wszczętego postępowania egzekucyjnego. Zgodnie z art. 56 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1314 z późn. zm.) postępowanie egzekucyjne zostanie zawieszone dopiero w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku strony i wydania decyzji o rozłożeniu na raty albo odroczeniu terminu płatności obowiązku wynikającego z nałożonej kary.

Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinien zawierać:

 • dane identyfikujące wnioskodawcę (numer PESEL/ NIP)
 • imię i nazwisko/ nazwa firmy;
 • adres zamieszkania / adres siedziby (kraj, województwo, powiat, gmina, ulica, nr domu, nr mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, poczta);
 • rodzaj ulgi, której dotyczy wniosek (np. rozłożenie na raty, umorzenie);
 • w przypadku rat należy wskazać liczbę rat, na które ma zostać rozłożona zaległość;
 • tytuł opłaty / zaległości;
 • okres powstania zaległości;
 • kwota zaległości;
 • uzasadnienie, w którym należy przedstawić swoją sytuację finansowo-ekonomiczną oraz powód dlaczego opłata lub zaległość nie mogą być zapłacone w całości;
 • do wniosku należy załączyć dokumenty, które mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy i uzasadniające ważny interes podatnika.

Na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą organ może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, określonych w art. 67a ustawy Ordynacja Podatkowa:

 • które nie stanowią pomocy publicznej;
 • które stanowią pomoc de minimis – w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis;
 • które stanowią pomoc publiczną (…).

W przypadku złożenia stosownego wniosku (należy wykazać ważny „interes podatnika” i/ lub ważny „interes publiczny”) ZZM GOAP rozpatrzy możliwość zastosowania ww. ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Do rozpatrzenia wniosku o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wymagane jest udokumentowanie okoliczności wskazanych we wniosku i złożenie zgodnie z art. 37 ust. 1 i 7 oraz art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 362 ze zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r., nr 53, poz. 311) wymaganych dokumentów.

We wniosku należy sprecyzować, że Przedsiębiorca ubiega się o przyznanie ulgi w ramach pomocy de minimis, przedłożyć wszystkie zaświadczenia (ewentualnie decyzje) o pomocy de minimis, jakie otrzymał wnioskodawca w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; przedstawić informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis – formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, a także przedstawić sytuację ekonomiczną Wnioskodawcy, w tym sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości (rachunek zysków i strat, bilans itp.).

Wszelkie ulgi podatkowe powinny być stosowane w szczególnych i wyjątkowych sytuacjach, i organom podatkowym w tym zakresie dano prawo działania w zakresie tzw. uznania administracyjnego. Zatem decyzje wydawane w tym przedmiocie mają charakter uznaniowy. Ustalenie w toku postępowania przesłanek „ważnego interesu podatnika” czy „interesu publicznego” nie wiąże organu podatkowego, w tym sensie, iż nie musi on podjąć korzystnej dla podatnika decyzji.

GDZIE  MOŻNA ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Komplet dokumentów można przesłać pocztą albo złożyć osobiście w siedzibie Związku Międzygminnego w Biurze Obsługi Klienta Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań lub w wybranej delegaturze: 

 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Buku, ul. Przemysłowa 10, 64-320 Buk 
 • Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak 
 • Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo 
 • Urząd Miejski w Kostrzynie, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn 
 • Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina 
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Lipowa 19, 64-600 Oborniki 
 • Delegatura w Pobiedziskach, ul. Rynek 20, 62-010 Pobiedziska 
 • Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz