STAWKI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY:

UWAGA! ZMIANA STAWKI OPŁATY OD 1 LIPCA 2019 R.

Na podstawie UCHWAŁY NR XLIII/230/2019 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ" z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności od 1 lipca 2019 r. zmianie ulegnie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z przyjętą metodą:

§ 2. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą wysokość tej opłaty stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w ust. 2, 3 albo 4. 

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 14,00 zł (słownie: czternaście złotych) miesięcznie od jednego mieszkańca w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajdują się więcej niż 4 lokale mieszkalne. 

3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 16,00 zł (słownie: szesnaście złotych) miesięcznie od jednego mieszkańca w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajdują się nie więcej niż 4 lokale mieszkalne. 

4. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny w wysokości 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych) miesięcznie od jednego mieszkańca.

Nieruchomość Stawka opłaty od jednego mieszkańca
Odpady zbierane selektywnie Odpady zbierane nieselektywnie
do 4 lokali mieszkalnych 16,00 zł 30,00 zł
powyżej 4 lokali mieszkalnych 14,00 zł 30,00 zł

 

OBOWIĄZUJĄCE DO 30 CZERWCA 2019 R.

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XIV/118/2015 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ" z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności obowiązują następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z przyjętą metodą:

§ 2. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z którą wysokość tej opłaty stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w ust. 2, 3 lub 5. 

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych) miesięcznie od jednego mieszkańca. 

3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) miesięcznie od jednego mieszkańca. 

4. Wprowadza się obliczanie stawki opłaty, dla nieruchomości na których mieszkają mieszkańcy i gdzie odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w oparciu o zróżnicowanie w zależności od liczby osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym. 

5. Wysokość stawki opłat określona w ust. 2 oparta o zróżnicowanie w zależności od ilości osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym w sposób następujący:

Liczba osób zamieszkałych w lokalu Wysokość stawki jednostkowej
1 12,00 złotych
2 12,00 złotych
3 12,00 złotych
4 11,40 złotych
5 10,80 złotych
6 10,20 złotych
7 9,60 złotych
8 9,00 złotych
9 8,40 złotych
10 7,80 złotych
11 7,20 złotych
12 6,60 złotych
13 i więcej 6,00 złotych

 

STAWKI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE:

OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2019 R. (NIE ULEGAJĄ ZMIANIE):

§ 3. 1. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników bądź kontenerów z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi, określony w ust. 2 albo 3. 

2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się następującą stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności (w tym również pojemnika podziemnego lub kontenera) z odpadami komunalnymi zmieszanymi powstałymi na danej nieruchomości:

Lp. Pojemność (typ) Wysokość stawki
1. 0,12 m3 (pojemnik) 21,00 złotych
2. 0,24 m3 (pojemnik) 31,00 złotych
3. 0,36 m3 (pojemnik) 41,00 złotych
4. 1,1 m3 (pojemnik) 95,00 złotych
5. 2,5 m3 (pojemnik) 191,00 złotych
6. 5,0 m3 (pojemnik/kontener) 356,00 złotych
7. 1,3 m3 (pojemnik podziemny) 129,00 złotych
8. 3,0 m3 (pojemnik podziemny) 283,00 złotych
9. 5,0 m3 (pojemnik podziemny) 489,00 złotych


3. Ustala się wyższą stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności (w tym również pojemnik podziemny lub kontener) z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

Lp. Pojemność (typ) Wysokość stawki
1. 0,12 m3 (pojemnik) 26,00 złotych
2. 0,24 m3 (pojemnik) 39,00 złotych
3. 0,36 m3 (pojemnik) 51,00 złotych
4. 1,1 m3 (pojemnik) 119,00 złotych
5. 2,5 m3 (pojemnik) 239,00 złotych
6. 5,0 m3 (pojemnik/kontener) 445,00 złotych
7. 1,3 m3 (pojemnik podziemny) 161,00 złotych
8. 3,0 m3 (pojemnik podziemny) 354,00 złotych
9. 5,0 m3 (pojemnik podziemny) 611,00 złotych

 

Jednocześnie przy obliczeniu opłaty za pojemniki przeznaczone dla części nieruchomości dla której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne należy wziąć pod uwagę częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych w miesiącu, zgodną z UCHWAŁĄ NR XXXV/209/2017 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ" z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Lp. Częstotliwość odbioru zmieszanych odpadów komunalnych Współczynnik
1. 1 odbiór co 14 dni 2,17
2. 1 odbiór w tygodniu 4,33
3. 2 odbiory w tygodniu 8,67
4. 3 odbiory w tygodniu 13,00
5. 4 odbiory w tygodniu 17,33
6. 5 odbiorów w tygodniu 21,67
7. 6 odbiorów w tygodniu 26,00

* Częstotliwość odbioru odpadów w miesiącu została wyliczona poprzez podzielenie ilości odbiorów w ciągu roku przez 12 miesięcy (np. przy założeniu 1 odbioru raz w tygodniu – 52 odbiory podzielono przez 12 miesięcy otrzymując wynik 4,33). Suma opłat miesięcznych uwzględnia rzeczywistą ilość odbiorów odpadów komunalnych realizowanych w ciągu roku

OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2018 R.

§ 1. W Uchwale Nr XIV/118/2015 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z dnia 18 grudnia 2015 r. zmienionej Uchwałą Nr XXXI/191/2017 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: "W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników bądź kontenerów z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi, określony w ust. 2 lub 3." 

2) § 3 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: "Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się następującą stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności (w tym również pojemnik podziemny lub kontener) z odpadami komunalnymi zmieszanymi powstałymi na danej nieruchomości:

Lp. Pojemność (typ) Wysokość stawki
1. 0,12 m3 (pojemnik) 21,00 złotych
2. 0,24 m3 (pojemnik) 31,00 złotych
3. 0,36 m3 (pojemnik) 41,00 złotych
4. 1,1 m3 (pojemnik) 95,00 złotych
5. 2,5 m3 (pojemnik) 191,00 złotych
6. 5,0 m3 (pojemnik/kontener) 356,00 złotych
7. 1,3 m3 (pojemnik podziemny) 129,00 złotych
8. 3,0 m3 (pojemnik podziemny) 283,00 złotych
9. 5,0 m3 (pojemnik podziemny) 489,00 złotych

 

3) § 3 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie: "Ustala się wyższą stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności (w tym również pojemnik podziemny lub kontener) z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1. 0,12 m3 (pojemnik) 26,00 złotych
2. 0,24 m3 (pojemnik) 39,00 złotych
3. 0,36 m3 (pojemnik) 51,00 złotych
4. 1,1 m3 (pojemnik) 119,00 złotych
5. 2,5 m3 (pojemnik) 239,00 złotych
6. 5,0 m3 (pojemnik/kontener) 445,00 złotych
7. 1,3 m3 (pojemnik podziemny) 161,00 złotych
8. 3,0 m3 (pojemnik podziemny) 354,00 złotych
9. 5,0 m3 (pojemnik podziemny) 611,00 złotych

 

Jednocześnie przy obliczeniu opłaty za pojemniki przeznaczone dla części nieruchomości dla której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne należy wziąć pod uwagę częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych w miesiącu, zgodną z UCHWAŁĄ NR XXXV/209/2017 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ" z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Lp. Częstotliwość odbioru zmieszanych odpadów komunalnych*

Współczynnik

1. 1 odbiór co 14 dni 2,17
2. 1 odbiór w tygodniu 4,33
3. 2 odbiory w tygodniu 8,67
4. 3 odbiory w tygodniu 13,00
5. 4 odbiory w tygodniu 17,33
6. 5 odbiorów w tygodniu 21,67
7. 6 odbiorów w tygodniu 26,00

* Częstotliwość odbioru odpadów w miesiącu została wyliczona poprzez podzielenie ilości odbiorów w ciągu roku przez 12 miesięcy (np. przy założeniu 1 odbioru raz w tygodniu – 52 odbiory podzielono przez 12 miesięcy otrzymując wynik 4,33). Suma opłat miesięcznych uwzględnia rzeczywistą ilość odbiorów odpadów komunalnych realizowanych w ciągu roku.

OBOWIĄZUJĄCE DO 31 GRUDNIA 2017 R.

§ 3. 1. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników bądź kontenerów z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za opróżnienie danego pojemnika z odpadami komunalnymi, określonej w ust. 2 lub 3. 

2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się następującą stawkę opłaty za każde opróżnienie pojemnika (w tym również pojemnika podziemnego lub kontenera) z odpadami komunalnymi zmieszanymi powstałymi na danej nieruchomości:

Lp. Pojemność (typ) Wysokość stawki
1. 0,11 m3, 0,12 m3 (pojemnik) 21,00 złotych
2. 0,24 m3 (pojemnik) 31,00 złotych
3. 0,36 m3 (pojemnik) 41,00 złotych
4. 1,1 m3 (pojemnik) 95,00 złotych
5. 2,5 m3 (pojemnik) 191,00 złotych
6, 5,0 m3 (pojemnik/kontener) 356,00 złotych
7. 4,0 m3 (kontener) 286,00 złotych
8. 6,0 m3 (kontener) 445,00 złotych
9. 7,0 m3 (kontener) 525,00 złotych
10. 8,0 m3 (kontener) 604,00 złotych
11. 10,0 m3 (kontener) 763,00 złotych
12. 0,3 m3 (pojemnik podziemny) 79,00 złotych
13. 0,8 m3 (pojemnik podziemny) 94,00 złotych
14. 1,3 m3 (pojemnik podziemny) 129,00 złotych
15. 3,0 m3 (pojemnik podziemny) 283,00 złotych
16. 5,0 m3 (pojemnik podziemny) 489,00 złotych

 

Ustala się wyższą stawkę opłaty za każde opróżnienie pojemnika (w tym również pojemnika podziemnego lub kontenera) z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

Lp. Pojemność (typ) Wysokość stawki
1. 0,11 m3, 0,12 m3 (pojemnik) 26,00 złotych
2. 0,24 m3 (pojemnik) 39,00 złotych
3. 0,36 m3 (pojemnik) 51,00 złotych
4. 1,1 m3 (pojemnik) 119,00 złotych
5. 2,5 m3 (pojemnik) 239,00 złotych
6, 5,0 m3 (pojemnik/kontener) 445,00 złotych
7. 4,0 m3 (kontener) 357,00 złotych
8. 6,0 m3 (kontener) 556,00 złotych
9. 7,0 m3 (kontener) 656,00 złotych
10. 8,0 m3 (kontener) 755,00 złotych
11. 10,0 m3 (kontener) 954,00 złotych
12. 0,3 m3 (pojemnik podziemny) 99,00 złotych
13. 0,8 m3 (pojemnik podziemny) 117,00 złotych
14. 1,3 m3 (pojemnik podziemny) 161,00 złotych
15. 3,0 m3 (pojemnik podziemny) 354,00 złotych
16. 5,0 m3 (pojemnik podziemny) 611,00 złotych

 

STAWKI OPŁATY DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWE, W TYM KAŻDA DZIAŁKA NA TERENIE RODZINNYCH OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR XVI/133/2016 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ" z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/123/2016 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: 

 1. Ustala się stawkę ryczałtową opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od: 
  - domku letniskowego wykorzystywanego jedynie przez część roku lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – 168,00 zł na rok;
  - działki na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w rozumieniu ustawy z dnia 13 sierpnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 40 ze zm.) - wykorzystywanej jedynie przez część roku – 96,00 zł na rok.
 1. Ustala się wyższą stawkę ryczałtową opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny od: 
  - domku letniskowego wykorzystywanego jedynie przez część roku lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – 204,00 zł na rok;
  - działki na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w rozumieniu ustawy z dnia 13 sierpnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 40 ze zm.) - wykorzystywanej jedynie przez część roku – 204,00 zł na rok.

 

TERMINY PŁATNOŚCI

Mieszkańcy gmin znajdujących się na terenie Związku Międzygminnego „GOAP” uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie złożonych deklaracji do 15 dnia każdego miesiąca na indywidualny numer konta bankowego, za pośrednictwem płatności elektronicznej lub przekazem pocztowym.

Opłata ryczałtowa za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, uiszczane są przez podmioty do tego zobowiązane bez wezwania, z góry:

 1. jednorazowo, w terminie do dnia 15 czerwca danego roku, lub
 2. w dwunastu równych ratach, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Dokonując wpłaty na konto prosimy o podanie następujących informacji:
nazwa odbiorcy: ZM „GOAP”, ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań
nr rachunku odbiorcy: numer konta bankowego, indywidualnego dla każdego płatnika
kwota: należy wpisać kwotę obliczoną na podstawie złożonej/złożonych deklaracji
nazwa zleceniodawcy/płatnika: imię, nazwisko lub pełna nazwa firmy, adres płatnika
tytuł: "opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące (w tym miejscu należy podać za jakie miesiące uiszczana jest opłata)". 

Jeżeli płatności za właściwego płatnika dokonuje osoba trzecia, tzw. "wyręczyciel", w tytule przelewu powinny znaleźć się również dane osoby zobowiązanej lub nazwa firmy zobowiązanej do płatności. 

Jednym przelewem można dokonać zbiorczej płatności za wszystkie nieruchomości dla których złożono deklaracje, należy wtedy w tytule przelewu dodać adresy nieruchomości, których dotyczy przelew/przekaz.

Szanowni Mieszkańcy! W przypadku, jeśli pomimo złożenia pierwszej deklaracji nie otrzymaliście Państwo listownie indywidualnego numeru konta, konieczne jest niezwłoczne skontaktowanie się z Biurem Obsługi Klienta. 

WAŻNE! Brak wniesienia opłaty w wyznaczonym przepisami terminie będzie skutkowało otrzymaniem upomnienia, którego koszt wynosi 11,60 zł, a w przypadku dalszego nie dotrzymywania terminów płatności - wszczęciem postępowania egzekucyjnego.