1. Co trzeba zrobić, aby mieć odbierane odpady komunalne?

Aby mieć odbierane odpady właściciel nieruchomości (współwłaściciel, dzierżawca, najemca) zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację należy pobrać ze strony ZM GOAP lub w dowolnym Biurze Obsługi Klienta, wypełnić, podpisać i złożyć w danej placówce lub wysłać pocztą na adres ZM GOAP ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań. Pracownicy Związku wprowadzą deklarację do systemu i przekażą informacje firmie odbierającej odpady komunalne.

2. Kiedy otrzymam pojemnik?

Po wprowadzeniu deklaracji do systemu ZM GOAP przekaże firmie odbierającej odpady komunalnej obsługującej dany sektor informację o konieczności podstawienia pojemnika.  Firma ma 5 dni roboczych na podstawienie pojemnika do gromadzenia odpadów zmieszanych. Na odpady segregowane, czyli papier szkło i tworzywa otrzymają Państwo worki (jeżeli jest to nieruchomość jednorodzinna) lub pojemniki (jeżeli jest to nieruchomość wielorodzinna lub niezamieszkana). W pojemniki do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów musicie Państwo wyposażyć się we własnym zakresie. 

Jeżeli Państwa nieruchomość ma charakter wielorodzinny i zdecydowali się Państwo wyposażyć ją w pojemniki podziemne lub półpodziemne to fakt ten należy pisemne zgłosić do Związku przed planowaną inwestycją, którą zrealizować muszą Państwo na własny koszt. 

3. Czy muszę segregować odpady ulęgające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów?

Tak, odpady zielone (trawa, liście i rozdrobnione gałęzie) nie mogą znaleźć się w pojemniku na odpady zmieszane. Odpady zielone stanowią część frakcji nazywanej odpadami ulegającymi biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Drugą część tej frakcji stanowią odpady BIO czyli przeterminowane owoce, warzywa, obierki od owoców i warzyw, kwiaty cięte i doniczkowe, fusy po kawie i herbacie oraz skorupki jaj. 

Jeżeli zadeklarowali Państwo selektywny sposób gromadzenia odpadów to odpady BIO (przeterminowane owoce, warzywa, obierki od owoców i warzyw, kwiaty cięte i doniczkowe, fusy po kawie i herbacie oraz skorupki jaj) oraz odpady zielone (trawa, liście i rozdrobnione gałęzie) muszą Państwo gromadzić w brązowym pojemniku lub kompostowniku lub odwieźć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Nie wolno ich umieszczać w odpadach zmieszanych. 

Jeśli zadeklarowali Państwo nieselektywny sposób gromadzenia odpadów to odpady BIO (przeterminowane owoce, warzywa, obierki od owoców i warzyw, kwiaty cięte i doniczkowe, fusy po kawie i herbacie oraz skorupki jaj) mogą Państwo umieszczać w odpadach zmieszanych, ale odpady zielone (trawa, liście i rozdrobnione gałęzie) i tak muszą Państwo gromadzić w brązowym pojemniku, kompostowniku lub odwieźć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Odpadów zielonych nie wolno umieszczać w pojemniku na odpady zmieszane.  

Dodatkowo, w przypadku zabudowy jednorodzinnej, właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika. Dopuszcza się również prowadzenie kompostowników na terenie rodzinnych ogrodów działkowych na podstawie odrębnych przepisów prawnych. Prowadzenie kompostownika właściciel nieruchomości powinien zgłosić w ciągu miesiąca od momentu rozpoczęcia jego użytkowania do ZM GOAP. 

4. Kiedy otrzymam rachunek lub fakturę?

ZM GOAP nie wystawia rachunków ani faktur, gdyż nie jest płatnikiem VAT. Opłata ma charakter daniny publicznej. Po złożeniu przez danego Klienta pierwszej deklaracji Związek przesyła list z numerem indywidualnego rachunku bankowego, na który należy uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nr rachunku jest jeden dla danego Kontrahenta niezależnie od liczby deklaracji i jest on przypisany do numeru PESEL lub NIP. Jeżeli dla danego numeru identyfikacyjnego numer rachunku został już przesłany to podczas składania kolejnych deklaracji nie będzie on wysyłany ponownie. 

5. Kiedy dokonać opłaty za odpady?

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnieść do 15-stego dnia każdego miesiąca z góry (za styczeń do 15-stego stycznia, za luty do 15-stego lutego itd.) poprzez dokonanie przelewu na otrzymany od ZM GOAP indywidualny numer rachunku bankowego. 

6. Jak segregować odpady?

Na terenie ZM GOAP odbierane są następujące frakcje odpadów:

 1. papier (pojemnik/worek koloru niebieskiego)
  wrzucamy:  nie wrzucamy: 
  • papier
  • gazety, czasopisma
  • gazetki reklamowe
  • ulotki
  • katalogi
  • książki
  • opakowania tekturowe
  • kartony
  • tekturę falistą

   

  • papieru samokopiującego 
  • kalki
  • zatłuszczonego papieru po maśle i margarynie
  • papieru woskowego
  • tapet, worków po wapnie, gipsie, cemencie
  • styropianu
  • pieluch jednorazowych 
  • podpasek
  • ubrań
 2. metale i tworzywa sztuczne (pojemnik/worek koloru żółtego)
  wrzucamy:  nie wrzucamy: 
  • zgniecione i puste butelki po napojach
  • zgniecione i puste butelki po chemii gospodarczej
  • plastikowe nakrętki
  • aluminiowe puszki po napojach
  • kapsle
  • opakowania z metalu
  • kartoniki po mleku i napojach
  • worki i reklamówki
  • koszyczki po owocach

   

  • butelek i pojemników z zawartością
  • plastikowych zabawek
  • opakowań po lekach
  • opakowań po wyrobach garmażeryjnych
  • opakowań po olejach spożywczych i silnikowych
  • części samochodowych
  • mebli i ich części
  • jednorazowych naczyń
  • sprzętu AGD
 3. opakowania szklane (pojemnik/worek koloru  zielonego)
  wrzucamy:  nie wrzucamy: 
  • butelki szklane po napojach (bez nakrętek)
  • słoiki (bez nakrętek, zacisków i gumowych uszczelek)

   

  • szkła okiennego
  • szkła zbrojeniowego,
  • szkła żaroodpornego
  • porcelany
  • ceramiki
  • doniczek
  • kryształu
  • luster
  • kineskopów
  • szyb samochodowych
  • świetlówki
  • żarówek
  • opakowań po lekach
  • termometrów
 4. odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów („BIO” oraz „odpady zielone”) (pojemnik koloru brązowego)
  wrzucamy:  nie wrzucamy: 
  • trawę
  • liście
  • rozdrobnione gałęzie
  • pozostałości roślinne
  • kwiatyresztki kwiatów ciętych i doniczkowych
  • resztki żywności (bez mięsa)
  • obierki owoców i warzyw
  • przeterminowane owoce i warzywa
  • skorupki jaj
  • fusy po kawie i herbacie
  • mięsa, kości i odchodów zwierząt
  • ziemi, kamieni
  • popiołu
 5. odpady zmieszane
  wrzucamy:  nie wrzucamy: 
  • wszystkie odpady niebędące odpadami niebezpiecznymi i niepodlegające zbiórce selektywnej

   

  • odpadów BIO
  • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  • baterii i akumulatorów
  • świetlówek i żarówek energooszczędnych
  • zużytego oleju silnikowego i filtrów olejowych
  • farb i rozpuszczalników
  • opakowań po farbach i rozpuszczalnikach
  • leków i opakowań po lekach
  • gruzu

7. Gdzie mogę zakupić pojemnik na bioodpady?

Na naszym rynku działa wiele przedsiębiorstw specjalizujących się w sprzedaży pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych, w tym Odpadów BIO oraz Odpadów zielonych. 

Pojemniki zakupić można w marketach budowalnych, sklepach internetowych i stacjonarnych oraz w firmach zajmujących się gospodarką odpadami. Przed zakupem brązowego pojemnika należy sprawdzić, jakie parametry powinien on spełniać, a informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie https://bioodpad.pl/.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest na własny koszt wyposażyć się w pojemniki do gromadzenia Odpadów BIO oraz Odpadów zielonych.

8. Czy muszę wskazać w deklaracji wszystkie osoby zameldowane na nieruchomości?

Nie. Właściciel nieruchomości ma obowiązek zgłoszenia w deklaracji osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość.

9. Czy muszę złożyć deklarację, jeżeli mieszkając nie generuję odpadów komunalnych?

W przypadku nieruchomości niezamieszkanych przepisy nie uzależniają obowiązku złożenia deklaracji od ilości odpadów powstających na nieruchomości. 

Jeżeli na nieruchomości zamieszkają mieszkańcy to właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji oraz uiszczania miesięcznej opłaty za odbiór odpadów komunalnych. 

10. Jakie odpady budowlane mogę oddać do PSZOK?

Do PSZOK-ów można oddać tylko niezanieczyszczone frakcje odpadów budowlanych i rozbiórkowych, z podziałem na:

 • odpady z betonu i gruzu betonowego (niezanieczyszczone), 
 • odpady z gruzu ceglanego (niezanieczyszczone),
 • odpady ceramiczne i elementy wyposażenia (sanitarne, armatura itp.),
 • odpady ze szkła (szyby okienne, lustra, luksfery itp.).

11. Czy muszę zgłaszać odbiór odpadów problemowych do ZM GOAP ?

Odpady problemowe pochodzące z gospodarstw domowych odbierane sprzed nieruchomości, które stanowią zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. pralki, zmywarki, suszarki, lokówki, tostery itp.) odpady wielkogabarytowe (np. meble, krzesła, stoły, tapczany, dywany, suszarki do ubrań, wózki dziecięce itp.) oraz opony (z pojazdów 
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t) nie muszą być zgłaszane do odbioru. 

Warunkiem koniecznym jest ich wystawienie przed nieruchomość wg obowiązującego harmonogramu do godz. 6:00 w miejscu gwarantującym dojazd dużego samochodu ciężarowego. Odpady problemowe można także przez cały rok oddawać do PSZOK. 

Sprzed posesji odbierane są tylko odpady z nieruchomości zamieszkanych jednorodzinnych.  

12. Co oznaczają "pierwsza deklaracja", "kolejna deklaracja", "korekta deklaracji", "wygaśnięcie obowiązku"?

"pierwsza deklaracja"to pierwsza składana przez właściciela nieruchomości deklaracja na daną nieruchomość, którą należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na niej pierwszego mieszkańca lub powstania na niej odpadów komunalnych lub rozpoczęcia wykorzystywania nieruchomości na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. W przypadku składania deklaracji przez właściciela nieruchomości na więcej niż jedną nieruchomość, dla każdej nieruchomości należy złożyć pierwszą odrębną deklarację. "Pierwsza deklaracja" obowiązuje do czasu złożenia "kolejnej deklaracji" (jeżeli nie została złożona żadna "kolejna deklaracja" lub deklaracja wygaszająca obowiązek to "pierwsza deklaracja" obowiązuje nadal bez względu na to, w którym roku została złożona);

"kolejna deklaracja"- składana jest przez właściciela nieruchomości w przypadku zaistnienia zmian na danej nieruchomości mających wpływ na wysokość opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, np. zmiany liczby osób na nieruchomościach zamieszkanych, zmiany liczby pojemników na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, spowodowanej zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości powstających odpadów komunalnych. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć "kolejną deklarację" w terminie 14 dni od dnia wystąpienia tej zmiany. UWAGA - opłatę wynikającą z tej deklaracji uiszcza się za miesiąc, w którym zmiana nastąpiła (zgodnie ze wskazaną datą obowiązywania na deklaracji);

"korekta deklaracji"- składana jest przez właściciela nieruchomości w przypadku konieczności skorygowania błędów we wcześniej złożonej deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości np. błąd rachunkowy. Data obowiązywania wskazana w "korekcie deklaracji" powinna być zgodna z datą obowiązywania wskazaną w deklaracji korygowanej tj. zawierającej błąd.

"wygaśnięcie obowiązku"- w przypadku,  gdy na właścicielu nieruchomości przestał  ciążyć obowiązek uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, np. sprzedaż nieruchomości, zaprzestanie wytwarzania odpadów komunalnych (w przypadku nieruchomości niezamieszkanych), jest on zobowiązany do złożenia deklaracji zaznaczając pole "wygaśnięcie obowiązku". UWAGA - w przypadku wygaszania obowiązku właściciel nie wpisuje żadnych kwot w deklaracji.

13. Jakie są częstotliwości odbioru odpadów dla części niezamieszkanej nieruchomości?

Dla części niezamieszkanej dostępne są następujące częstotliwości odbioru odpadów:

 • 2, 17 – odbiór co dwa tygodnie
 • 4, 33 – odbiór raz w tygodniu
 • 8, 67 – odbiór dwa razy w tygodniu
 • 13, 00 – odbiór 3 razy w tygodniu
 • 17, 33 – odbiór 4 razy w tygodniu
 • 21, 67 – odbiór 5 razy w tygodniu
 • 26, 00 – odbiór 6 razy w tygodniu

14. Gdzie mogę znaleźć harmonogram odbioru odpadów?

Harmonogram odbioru odpadów według poszczególnych sektorów mieszkańcy mogą znaleźć tutaj.

Dodatkowo,wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców uruchomiliśmy aplikację WYWOZIK GOAP umożliwiającą szybki i łatwy dostęp do aktualnego harmonogramu odbioru odpadów. Aplikacja jest bezpłatna, można ja pobrać ze sklepów AppStore oraz Google Play. Właściciele kilku nieruchomości mogą dodać więcej adresów i obserwować harmonogramy dla nich wszystkich.

15. Jakie odpady mogę wrzucić do odpadów biodegradowalnych?

Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów dzielimy na odpady BIO (przeterminowane owoce, warzywa, obierki od owoców i warzyw, kwiaty cięte i doniczkowe, fusy po kawie i herbacie oraz skorupki jaj) oraz odpady zielone (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, pozostałości roślinne).

W przypadku nieruchomości wielorodzinnych i niezamieszkanych odpady BIO i odpady zielone gromadzone są w osobnych, brązowych pojemnikach. W przypadku  nieruchomości zamieszkanych jednorodzinnych odpady BIO i odpady zielone gromadzone są w jednym brązowym pojemniku.

16. Jakie odpady mogę wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane deklarując segregację?

Wszystkie odpady niebędące odpadami niebezpiecznymi i niepodlegające selektywnej zbiórce, tzw. odpady resztkowe, np. opakowania zatłuszczone po margarynie i maśle, zużyte środki higieny osobistej (pieluchy jednorazowe, podpaski), odpady kuchenne pochodzenia zwierzęcego (mięso, kości). 

17. Na jakie konto mam uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualny numer konta bankowego nadanego przez ZM GOAP. W przypadku składania  przez właściciela nieruchomości na więcej niż jedną nieruchomość deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, numer konta do uiszczania opłaty pozostaje ten sam i nie jest drugi raz wysyłany. W przypadku zagubienia takiego numeru informację o numerze konta można uzyskać od pracowników Biura Obsługi Klienta ZM GOAP lub na IPK.

18. Jak mogę przekazać deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można:

 • wysłać pocztą tradycyjną na adres: ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań, 
 • dostarczyć wypełniony druk deklaracji do oddziałów Biur Obsługi Klienta ZM GOAP
 • złożyć deklarację przez ePUAP.

19. Czy do załatwienia spraw w ZM GOAP w imieniu właściciela nieruchomości wystarczy spisane na kartce upoważnienie lub pełnomocnictwo?

Nie. W zależności od podejmowanych czynności konieczne jest przedłożenie stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez właściciela nieruchomości na prawidłowym formularzu dostępnym tutaj (link)

Bez tego pełnomocnictwa możliwe jest tylko uzyskanie informacji ogólnych oraz zgłoszenie braku odbioru odpadów z danej nieruchomości. 

20. Czy do wypełnienia i podpisania deklaracji w imieniu właściciela nieruchomości wystarczy spisane na kartce upoważnienie lub pełnomocnictwo?

Nie. Do wypełnienia i podpisania deklaracji niezbędne jest wcześniejsze przedłożenie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji w formie papierowej bądź elektronicznej lub pełnomocnictwa szczególnego na druku określonym przez Ministra Finansów, dostępnym tutaj. – link. 

Biuro Obsługi Klienta udziela pomocy w zakresie sposobu prawidłowego wypełnienia zarówno deklaracji jak i pełnomocnictwa. 

21. Jakie odpady problemowe odbierane są przez Wykonawców?

Odpady problemowe są to szczególne rodzaje odpadów, znajdujące się w strumieniu odpadów komunalnych, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny i inne właściwości stwarzają zagrożenie   dla   środowiska.    

Do    odpadów   problemowych  pochodzących z gospodarstw domowych zaliczamy następujące rodzaje odpadów:

 1. Meble i inne odpady wielkogabarytowe– to odpady komunalne, które ze względu na swój rozmiar lub wagę nie mogą być umieszczane w pojemnikach przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, w szczególności: stoły, szafki, szafy, krzesła, komody, meble kuchenne, kanapy, łóżka, tapczany, regały, wózki dziecięce i inwalidzkie, dywany, wykładziny, rowery.
 2. Zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych– to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w rozumieniu art. 4 pkt 25, Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym  i  elektronicznym  (t.j. Dz. U.  z  2018 r.,  poz.  1466 ze  zm.),  na przykład:
  • Wielkogabarytowy sprzęt gospodarstwa domowego, np. pralki, zmywarki, kuchenki, suszarki do ubrań, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, wentylatory elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne.
  • Małogabarytowy sprzęt gospodarstwa domowego, np. odkurzacze, tostery, żelazka, noże elektryczne, frytkownice, urządzenia do pielęgnacji włosów i ciała, wagi, laptopy, notebooki, myszki, komputery, telefony, radia, telewizory, kamery, wideo, sprzęt hi-fi, itd.
 3. Zużyte opony– pochodzące od mieszkańców zużyte opony rowerowe i samochodowe z pojazdów o masie całkowitej do 3,5 t.

22. Jakie przepisy regulują kwestie odbioru odpadów na terenie ZM GOAP?

Do głównych aktów prawnych regulujących kwestię odbioru odpadów na terenie Związku Międzygminnego „GOAP” należą:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 701),
 • Regulamin utrzymania czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”,
 • Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

23. Jak mam zapłacić za odpady komunalne za pierwszy miesiąc, jeżeli już jest po 15-stym dniu miesiąca bądź jest krótko przed 15-stym dniem miesiąca?

Opłatę wynikającą z tej deklaracji uiszcza się w terminie 14 dni od daty obowiązywania deklaracji (np. właściciel wskazał w deklaracji jako datę obowiązywania 15 stycznia 2019 r. - termin uiszczenia opłaty za styczeń przypada na 29 stycznia 2019 r., a kolejne terminy przypadają na 15-sty dzień każdego miesiąca).

Opłatę należy uiścić na indywidualny numer konta bankowego, przelewem w punktach operatorów pocztowych lub innych placówkach  przyjmujących tego typu opłaty. Dodatkowo bez prowizji można uiścić opłatę w placówkach Poczty Polskiej:

 1. ul. Rynek Śródecki 3, Poznań 
 2. ul. 23 lutego 26, Poznań 
 3. ul. Leszczyńska 170/c, Poznań
 4. ul. Starołęcka 42, Poznań
 5. ul. Dworcowa 10, Buk
 6. ul. Gdyńska 74, Czerwonak
 7. ul. Poznańska 4 lok. B, Kleszczewo
 8. ul. Dworcowa 11, Kostrzyn
 9. ul. Mostowa 2, Murowana Goślina
 10. ul. Piłsudskiego 30, Oborniki
 11. ul. Jagiełły 32, Pobiedziska
 12. ul. Piaski 11, Swarzędz

24. Czy muszę zakupić pojemniki na odpady?

Właściciel nieruchomości nie ma obowiązku zakupu pojemnika na odpady zmieszane i selektywnie zbierane, tj. papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, ponieważ pojemniki te dostarczy w ramach opłaty firma odbierająca odpady komunalne (w przypadku nieruchomości zamieszanych jednorodzinnych na odpady segregowane dostarczane są worki) Po wprowadzeniu deklaracji oraz przesłaniu informacji do Wykonawcy odbierającego odpady komunalne, firma ma 5 dni roboczych na podstawienie pojemnika do ich gromadzenia.  

W przypadku brązowego pojemnika na bioodpady, pojemników podziemnych i prasokontenerów właściciel zobowiązany jest do samodzielnego wyposażenia nieruchomości w te pojemniki. 

25. Co zrobić, gdy mam przydomowy kompostownik?

W takim wypadku należy złożyć do Biura Związku oświadczenie o jego posiadaniu, dostępne tutaj.

Jeżeli z terenu nieruchomości odpady mają być także odbierane z brązowego pojemnika informacje o tym fakcie należy wskazać w powyższym oświadczeniu. 

26. Jak gromadzić odpady segregowane na nieruchomości jednorodzinnej?

Na terenie nieruchomości jednorodzinnej odpady segregowane  (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło) powinny być gromadzone w workach. Worki dostarcza firma odbierająca odpady komunalne. W przypadku braku odpowiedniej ilości worków odpady można wystawić we własnych, przezroczystych workach. Firma w systemie wymiennym pozostawi taką ilość pustych worków, jaka została wystawiona do odbioru (wliczając zarówno worki własne jak i Wykonawcy). W przypadku niepozostawienia przez Wykonawcę odpowiedniej liczby worków w systemie wymiennych fakt ten należy zgłosić do Biura Obsługi Klienta ZM GOAP. 

Odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (odpady zielone oraz odpady BIO) należy gromadzić łącznie w brązowym pojemniku, zakupionym 
we własnym zakresie. 

27. Czy mogę deklarację złożyć przez Internet?

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez Internet można złożyć tylko i wyłącznie za pomocą ePUAP.

28. Jaką częstotliwość odbioru odpadów wpisać na deklaracji?

Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych należy wpisać tylko dla części niezamieszkanej nieruchomości (w przypadku nieruchomości zamieszkanej uzależniona jest ona od rodzaju zabudowy i nie trzeba jej wpisywać w deklaracji).

Dla części niezamieszkanej dostępne są następujące częstotliwości odbioru odpadów:

 • 2, 17 – odbiór co dwa tygodnie
 • 4,33 – odbiór raz w tygodniu
 • 8,67 – odbiór dwa razy w tygodniu
 • 13,00 – odbiór 3 razy w tygodniu
 • 17,33 – odbiór 4 razy w tygodniu
 • 21,67 – odbiór 5 razy w tygodniu
 • 26,00 – odbiór 6 razy w tygodniu