W 2016 roku Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o. uruchomił instalację do odzysku odpadów ulegających biodegradacji. Zlokalizowana w Poznaniu przy składowisku odpadów komunalnych w Suchym Lesie instalacja do fermentacji i kompostowania posiada łączną przepustowość wynoszącą 30 000 Mg/rok.

Celem budowy instalacji było stworzenie w Regionie II gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Województwa Wielkopolskiego zaplecza technicznego umożliwiającego efektywne przetwarzanie zebranych selektywnie odpadów biodegradowalnych. Instalacja jest uzupełnieniem systemu gospodarki odpadami w regionie. Obok Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych powstał kluczowy element systemu, który pozwoli m.in. na wywiązanie się z obowiązku recyklingu odpadów ulegających biodegradacji zbieranych selektywnie.

Podkreślić również należy, iż zastosowanie w budowanej instalacji nowoczesnej technologii przyczyni się do dotrzymania standardów ochrony środowiska w Regionie II. Nowo wybudowana instalacja jest bardzo potrzebna z uwagi na fakt, iż ilości odbieranych odpadów ulegających biodegradacji są z roku na rok coraz większe.

zzo dron 0067 14ok Średni

Instalacja do odzysku odpadów biodegradowalnych – Biokompostownia (Źródło: http://www.odpady.poznan.pl)

Zachodzące w instalacji procesy technologiczne prowadzone są w zamkniętej hali oraz pod wiatą. Procesy fermentacji i kompostowania odbywają się w zamkniętych, hermetycznych komorach zlokalizowanych w hali. W pierwszej kolejności bioodpady poddawane są w komorach beztlenowemu procesowi fermentacji, następnie w kolejnych komorach w warunkach tlenowych odbywa się proces kompostowania. Po zakończeniu tych procesów powstały produkt podlega dojrzewaniu, magazynowaniu i konfekcjonowaniu pod wiatą. W efekcie prowadzonych procesów odzysku selektywnie zebranych odpadów pozyskany jest kompost o walorach nawozowych, wytwarzana jest energia elektryczna oraz energia cieplna.

Więcej informacji nt. Biokompostowni znaleźć można na stronie internetowej: http://biokompostownia.pl/

odzysk

Instalacja do odzysku odpadów biodegradowalnych (czerwiec 2017 r.) (Źródło: Materiały przekazane przez ZZO)

 

zzo_dron_0058_12ok
zzo_dron_0243-52ok
zzo_dron_0253-53ok
zzo_dron_0271-54ok
zzo_dron_0342-68ok