ZASADY ODBIORU ODPADÓW PROBLEMOWYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH (ZABUDOWA JEDNORODZINNA, WIELORODZINNA) ORAZ RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH I DZIAŁEK REKREACYJNYCH

Co to są odpady problemowe?

Odpady problemowe są to szczególne rodzaje odpadów, znajdujące się w strumieniu odpadów komunalnych, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny i inne właściwości stwarzają  zagrożenie   dla    środowiska.    Do   odpadów    problemowych    pochodzących z gospodarstw domowych zaliczamy następujące rodzaje odpadów:

 • Meble i inne odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne, które ze względu na swój rozmiar lub wagę nie mogą być umieszczane w pojemnikach przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, w szczególności: stoły, szafki, szafy, krzesła, komody, meble kuchenne, kanapy, łóżka, tapczany, regały, wózki dziecięce i inwalidzkie, dywany, wykładziny, rowery.
 • Zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych – to zużyty sprzęt elektryczny 
  i elektroniczny w rozumieniu art. 4pkt 25, Ustawy z dnia 11 września 2015 r.o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  (Dz. U.  z  2017 r.,  poz.  2056 ze  zm.),  na przykład:
  • wielkogabarytowy sprzęt gospodarstwa domowego, np. pralki, zmywarki, kuchenki, suszarki do ubrań, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, wentylatory elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne.
  • małogabarytowy sprzęt gospodarstwa domowego, np. odkurzacze, tostery, żelazka, noże elektryczne, frytkownice, urządzenia do pielęgnacji włosów i ciała, wagi, laptopy, notebooki, myszki, komputery, telefony, radia, telewizory, kamery, wideo, sprzęt hi-fi,itd.
 • Zużyte opony – pochodzące od mieszkańców zużyte opony rowerowe i samochodowe 
  z pojazdów o masie całkowitej do 3,5t.

Gdzie należy przekazywać odpady problemowe

Meble i inne odpady wielkogabarytowe, należy przekazywać do:

 • odbiorcy odpadów komunalnych,
 • stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadówkomunalnych (PSZOK),
 • podmiotu uprawnionego na określonych przez niegozasadach. 

Zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych należy przekazywać do:

 • odbiorcy odpadów komunalnych,
 • stacjonarnych lub mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK, MPSZOK),
 • wyspecjalizowanych punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • podmiotu uprawnionego d ozbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • Organizacji Odzysku,
 • punktów sprzedaży detalicznej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju, co zużyty, w ilości nie większej niż ilość kupionego nowego sprzętu, jak również bez konieczności zakupu nowego  sprzętu na  warunkach  ustawy o  zużytym  sprzęcie elektrycznym  ielektronicznym,
 • punktów serwisowych w przypadku, gdy naprawa przyjętego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego jest niemożliwa ze względów technicznych lub właściciel sprzętu uzna, że jego naprawa jestnieopłacalna.

Zużyte opony z pojazdów o masie całkowitej do 3,5 t, należy przekazywać do:

 • odbiorcy odpadów komunalnych,
 • stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK),
 • podmiotu uprawnionego na określonych przez niego zasadach.

Z terenu jakich nieruchomości Związek Międzygminny odbiera odpady problemowe w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Z terenu nieruchomości zamieszkanych, ROD i działek rekreacyjnych, odbiorca odpadów komunalnych świadczący usługi dla Związku Międzygminnego „GOAP” odbiera odpady problemowe.

Jak często odpady problemowe są odbierane z nieruchomości?

Odbiór  odpadów  problemowych z terenu  nieruchomości zamieszkanych  realizowany przez odbiorcę odpadów komunalnych powinien odbywać się zgodnie z harmonogramem dla danego sektora z następującą częstotliwością:

 • w zabudowie jednorodzinnej – raz na pół roku,
 • w zabudowie wielorodzinnej (na terenach miejskich i wiejskich) – raz w miesiącu,
 • z terenu Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Działek rekreacyjnych– raz na pół roku,

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest oznaczyć i udostępnić miejsce gromadzenia odpadów lub wystawić odpady problemowe, w dniu odbioru odpadów do godziny 6:00, przed teren nieruchomości, do krawędzi jezdni. Nie dotyczy to przypadków, gdy odpady problemowe są gromadzone w miejscach ogólnie dostępnych, gwarantujących dojazd pojazdu odbiorcy odpadów komunalnych.

Zwracamy się z prośbą o NIE ZGŁASZANIE odbiorów odpadów problemowych do Biura Obsługi Klienta ZM „GOAP”.
 

Jak zagospodarować odpady problemowe z terenu nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, w sytuacji chęci ich częstszego odbioru, niż określonego w harmonogramie odbioru odpadów przez Związek?

Właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej  i wielorodzinnej (na terenach miejskich i wiejskich) oraz z terenu Rodzinnych Ogrodów Działkowych i  Działek rekreacyjnych mogą także w ramach uiszczanej opłaty wynikającej  ze złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oddać odpady problemowe do Stacjonarnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Wykaz takich punktów znajduje się na stronie internetowej Związku www.goap.org.pl

Dodatkowy odpłatny odbiór odpadów problemowych w ramach odrębnej umowy zawieranej z Podmiotem Uprawnionym.

Właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne mogą zlecić dodatkowy, odpłatny odbiór odpadów problemowych Podmiotowi uprawnionemu wpisanemu do Rejestru Działalności Regulowanej. Wykaz takich firm znajduje się na stronie Związku www.goap.org.pl w zakładce firmy odbierające odpady ==> rejestr działalności regulowanej. Wówczas podmiot uprawniony  świadczący  usługę  odbioru  odpadów  staje  się posiadaczem odpadów i odpowiada za ich właściwe zagospodarowanie.

Niezbędnym jest, aby w takim przypadku właściciel nieruchomości wymagał od Podmiotu uprawnionego stosownej dokumentacji, tj. Kart Przekazania Odpadów, które będą uwzględniały Instalację do której odpad został przetransportowany celem jego zagospodarowania.

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, mogą także zlecić wyłącznie odpłatny transport odpadów problemowych do Stacjonarnych PSZOK Podmiotowi uprawnionemu, który posiada stosowne zezwolenia na transport odpadów, a ich zagospodarowanie będzie bezpłatne w ramach wnoszonej przez nich opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednakże Podmiot uprawniony dokonujący usługi transportu odpadów problemowych musi okazać na bramie wjazdowej na PSZOK oświadczenie informujące od kogo pochodzą dostarczone odpady celem ich bezpłatnego zagospodarowania. Formularz oświadczenia można uzyskać od pracownika obsługi PSZOK lub pobrać ze strony Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.