Zgodnie z zapisami Regulaminu ZM „GOAP” dopuszcza się stosowanie pojemników podziemnych do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów zbieranych w sposób selektywny (tj. papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów) o pojemności od 1 300 l do 5 000 l, jednakże właściciel na własny koszt musi wyposażyć nieruchomość w takie urządzania i zapewnić ich utrzymanie w należytym stanie technicznym i sanitarnym.

Odnosząc się do powyższych zapisów w przypadku planowania budowy pojemników półpodziemnych oraz podziemnych do gromadzenia ww. odpadów fakt ten należy zgłosić do Biura Związku. W przedmiotowym zgłoszeniu należy zawrzeć informację na temat lokalizacji planowanej budowy pojemników półpodziemnych lub podziemnych, dla wybranych rodzajów odpadów, pojemności (l) oraz ilości pojemników. Przy wyborze miejsca gromadzenia odpadów prosimy brać pod uwagę obowiązujące wymagania, tj. odbiór odpadów z nieruchomości będzie możliwy pod warunkiem zapewnienia drogi dojazdowej do pojemników o odpowiedniej wytrzymałości nawierzchni dla pojazdów o min. DMC 26 000 kg, zapewnienia drogi dojazdowej do pojemników o minimalnej szerokości 3,5 m oraz zapewnienia braku przeszkód na drodze dojazdowej w odległości 10 m od osi miejsca gromadzenia odpadów (znaki, zaparkowane samochody lub inne przeszkody, które uniemożliwią swobodne i bezpieczne wykonywanie pracy wysięgnikiem HDS).

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku realizowania budowy pojemnika półpodziemnego lub podziemnego służącego do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji, zalecamy, aby pojemniki te posiadały parametry techniczne umożliwiające zabezpieczenie przed wyciekiem odcieku oraz występowaniem uciążliwości w postaci odorów. Zwracamy także uwagę na dobieranie wkładu do pojemników zgodnie z zastosowaniem producenta.

Po przekazaniu ww. zgłoszenia do Biura Związku, w następstwie poinformujemy Państwa o terminie wizji przedmiotowej nieruchomości, mającej na celu weryfikację lokalizacji oraz warunków technicznych do odbioru odpadów z planowanych pojemników półpodziemnych lub podziemnych. Nie uzgodnienie budowy ww. pojemników, może skutkować brakiem możliwości realizacji usługi przez Wykonawcę. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości przez Wykonawcę, prosimy 
o stosowanie się do zasad zgodnie z powyższymi zapisami.

pojemniki_polpodziemne1
pojemniki_polpodziemne2
pojemniki_polpodziemne3
pojemniki_polpodziemne4